ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP   
TECHNOLEASE BVBA

 1.     Inleiding

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing in het kader van alle handelsbetrekkingen tussen:

Enerzijds de verkoperTechnolease bvba, commerciële naam die op de K.B.O. ingeschreven onder het nummer 0629.728.849 ingeschreven is. Technolease oefent zijn activiteit uit in 4802 HEUSY (België) Chemin des Fanges n°1 ;

En

Anderzijds de aankoper: De particulieren en vakmensen die een aankoop via de website http://www.technolease.be willen maken

 

Hieronder benoemd "de partijen".

 

 1.    Doel en toepassingsgebied 

 

Deze algemene voorwaarden hebben als bedoeling de rechten en de plichten van beide partijen te bepalen, in het kader van de online verkoop door TECHNOLEASE bvba van goederen die zich op de website van TECHNOLEASE bvba bevinden.

Ze verduidelijken de algemene voorwaarden van de verschillende stappen van de verkoop, van de bestelling tot de levering van de producten en verzekeren het volgen van deze bestelling tussen de partijen.

Zij regelen alleen de contractuele relatie en bepalen alle verplichtingen van de partijen. Daarom moet de aankoper ze zonder voorbehoud aanvaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle aankopen die door particulieren in of buiten België worden gemaakt of die in of buiten België worden geleverd.

Echter voor alle leveringen buiten België moet u voor de bestelling een mail naar TECHNOLEASE BVBA sturen (info@technolease.be) opdat de levertijden en de leveringskosten gerekend worden naargelang het gewicht en de grootte van het pak. Zo worden de kosten aan de aankoper gecommuniceerd. Bij gebrek aan mail en voor een levering buiten België zal de aankoper verplicht zijn alle extra kosten en levertijden aanvaarden.

 

 1.     De bestelling

 

De aankoper kan zijn bestelling online plaatsen, vanaf een online catalogus en door middel van een formulier dat hij op de website kan vinden.

Voor elke bestelling moet de klant geven:

- Zijn volledige gegevens: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres

- De precieze benaming van de bestelde producten

- De bestelde hoeveelheid

- Een leveringadres ingeval dit verschillend van het facturatieadres is.

- het gekozen betalingsmiddel (cheque of bankkaart)

- Opdat de bestelling geldig is, moet de aankoper de algemene voorwaarden aanvaarden door het vakje “ik heb de algemene verkoopsvoorwaarden gelezen en ik aanvaard ze” aan te vinken.

De algemene verkoopsvoorwaarden staan onder aan de website van TECHNOLEASE bvba.

Elke bestelling geldt als aanvaarding van de prijzen (en eventuele extrakosten van levering), en van de beschrijvingen van de beschikbare producten. Elk geschil daarover zal optreden in het kader van een ruil en van de hieronder vermelde garanties.

Elke bestelling vormt een onherroepelijke verbintenis van de klant, zonder afbreuk te doen aan zijn wettelijke herroepingsrecht betreffende een online verkoop (zie alinea 12)

Ingeval een product niet beschikbaar is, zal de aankoper zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte gebracht worden.

De annulering van de bestelling van een onbeschikbaar product en de eventuele terugbetaling zullen dan uitgevoerd worden. De rest van de bestelling blijft vaststaand en definitief.

 

 1.     Elektronische handtekening, bevestiging en datum van de bestelling.

 

Het online geven van het nummer van de bankkaart van de aankoper en de bevestiging van de bestelling gelden als bewijs van de aanvaarding door de aankoper en nemen mee:

- De opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen krachtens de bestellingbon;

- Handtekening en aanvaarding van alle uitgevoerde transacties.

Een bevestiging van de bestelling die de uitdrukkelijke toezegging van de partijen toont, zal aan de aankoper via e-mail gestuurd worden.

 

 

 1.     Voorstelling en beschrijving van de producten

 

Alles is in het werk gesteld om een goede kwaliteit van de voorstelling van de producten op de site, in het bijzonder door een goede kwaliteit van de foto's van de producten. Echter zijn de foto's niet contractueel.

Elk product is perfect beschreven, dankzij technische fiches die de klant voor alle aankoop moet raadplegen. 

Echter zou Technolease BVBA niet aansprakelijk worden herkend voor vergissingen of het weglaten in de beschrijving of in de technische fiches 

 

 1.     Prijs

 

TECHNOLEASE bvba behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te kunnen wijzigen maar verplicht zich de tarieven van kracht op het moment van de bestelling toe te passen, op voorwaarde dat de producten beschikbaar aan de bestelling zijn.

De aangeduide prijzen op de website van TECHNOLEASE bvba zijn inclusief BTW en in euro. Leveringskosten worden apart berekend.

In geval van een wijziging van het BTW bedrag, is de BTW die in kracht de dag van de bestelling was, van toepassing.

Het volle bedrag moet aan de bestelling betaald worden. Op geen enkel moment zullen de betaalde bedragen als voorschot of waarborg beschouwd worden.

Als een of meerdere belastingen, met name milieubelastingen, worden gewijzigd of toegevoegd, naar omhoog of naar omlaag, zullen deze wijzigingen op de verkoopprijzen van de producten kunnen worden doorberekend.

 

 1.     De betalingstermijnen per overschrijving of cheque

 

Om een bestelling te betalen, heeft de aankoper de keuze tussen verschillende betalingsmiddelen Ze zijn op de website TECHNOLEASE bvba vermeld.

De aankoper verzekert aan TECHNOLEASE bvba dat hij over de nodige toestemmingen beschikt om het gekozen betalingsmiddel te gebruiken. 

De betaling gebeurt op een beveiligde lijn “e-transactie” van de bank BNP Parisbas Fortis van Verviers.

TECHNOLEASE bvba behoudt zich het recht voor alle bestellingen en alle leveringen te schorsen ingeval de toestemming van betaling wordt geweigerd of in geval van niet-betaling.

TECHNOLEASE bvba behoudt zich met name het recht voor een levering of een bestelling te weigeren als een bestelling wordt geplaatst door een aankoper die een voorafgaande bestelling gedeeltelijk of geheel niet heeft betaald. Of met wie een geschil over een betaling aan de gang is.

Er zou aan de aankoper worden gevraagd aan TECHNOLEASE bvba door alle middelen een kopie van een identiteitskaart en een bewijs van het adres te sturen. De bestelling zal pas goedgekeurd worden na ontvangst en verificatie van de gestuurde documenten.

De klant is eigenaar van de bestelde artikelen of producten vanaf de gehele betaling van zijn bestelling.

 

 1.           Leveringskosten

 

De leveringskosten kunnen van 2 tot 10 euro BTW inbegrepen bedragen. Ze zijn gerekend volgens het gewicht en het volume inbegrepen. Een franco zal worden toegepast voor alle bestellingen in België die gelijk aan of hoger dan 100 euro bedragen. Voor alle buitenlandse bestellingen zal een aanpassing van de leveringskosten na de expeditie worden gevraagd naargelang het gewicht en de grootte van het pakket.

 

 1.     Levertijd en beschikbaarheid van de producten.

Ontbinding en terugbetaling

 

Behalve in geval van overmacht of tijdens de sluitingperiodes van de website die duidelijk aangeduid op de onthaalpagina van de site zijn, zullen de levertijden voor de binnenlandse zending, van 5 werkdagen zijn naargelang de beschikbare voorraad.

De levertijden voor het buitenland zijn te bepalen, in overeenstemming met het artikel 2 van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

De levertijden beginnen te lopen vanaf de gehele betaling van de bestelling.

De klant moet duidelijk het bezorgadres vermelden en ook een telefoonnummer waar hij te allen tijde bereikbaar is om de goede uitvoering van de levering te verzekeren.

Ingeval de contractuele levertijden niet nageleefd worden, kan de aankoper het contract ontbinden, door een aangetekende brief met een ontvangstbevestiging, na TECHNOLEASE bvba te hebben gelasten de levering met een redelijke en aanvullende termijn van minimum 8 dagen.

Als de aankoper echter wenst dat de levertijden de belangrijkste voorwaarde van het contract zijn om hem het contract te kunnen ontbinden als de termijnen hoger dan voorzien zijn, moet hij eerst deze voorwaarde aan TECHNOLEASE bvba voor akkoord voorleggen.

Als het bestelde product niet beschikbaar is, wordt de aankoper zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en hij zal de mogelijkheid hebben om zijn bestelling te annuleren of van product te veranderen.

In geval van ontbinding van de verkoop of annulering van de bestelling moet TECHNOLEASE bvba de aankoper van alle gestorte bedragen terugbetalen, ten laatste binnen 14 dagen nadat het contract is opgezegd.

 

 

 1.     Leveringsmodaliteiten

 

De levering is pas uitgevoerd nadat de betaling door de bank van TECHNOLEASE bvba wordt bevestigd.

De producten worden per post of door een vervoerder geleverd op het adres dat op de bestellingbon vermeld wordt.

Elk pakket dat naar TECHNOLEASE bvba teruggestuurd wordt wegens een onjuist of onvolledig adres, wordt weer aan de aankoper op zijn eigen kosten verzonden. De nieuwe levering zal pas uitgevoerd worden als het juiste adres gecommuniceerd wordt en als de extra kosten worden betaald.

Onze goederen, zelfs franco geleverd, reizen op eigen risico van de geadresseerde: ten laste van de aankoper het gewicht en de stand van de pakketten na te kijken en een beroep tegen de vervoerder doen die de enige verantwoordelijk in geval van schade is.

De aankoper moet dus de goederen bij de ontvangst aandachtig nakijken door alle pakketten in aanwezigheid van de vervoerder te openen.

De aankoper moet op de leveringsbon in de vorm van handgeschreven reserve en met zijn handtekening, elk onregelmatigheid betreffende de levering (averij, ontbrekende product, beschadigd pakket, gebroken product of leveringsvergissingen...) aanduiden.

Deze verificatie is beschouwd als uitgevoerd zodra de aankoper of een door hem gerechtigde persoon, de leveringsbon heeft getekend.

De aankoper zal per mail naar info@technolease.be moeten bevestigen elke beschadiging die tijdens de levering wordt vatgesteld, en dat, binnen 2 werkdagen na de levering.

Als de producten naar TECHNOLEASE bvba moeten teruggestuurd worden, moet een retourbon bij TECHNOLEASE bvba gevraagd worden binnen 7 dagen na de levering.

Iedere klacht die na deze termijn ingediend wordt, zal niet kunnen worden aanvaard.

De retour van het product zal kunnen aanvaard worden alleen als de producten in hun oorspronkelijke staat zijn (verpakking, accessoires, handleiding...)

Opdat TECHNOLEASE bvba de retours kan volgen, zal de aankoper die een product per post terugstuurt, verplicht worden om zijn pakket met Bpack of per aangetekend terug te sturen.

De retourkosten zijn ten laste van TECHNOLEASE bvba.

 

 1.     Garantie

 

De verkochte producten zijn gedekt met een garantie van 12 maanden om de conformiteit en de terugbetaling van de aankoopprijs, de vervanging of het herstel van de producten te waarborgen.

Bij het verstrijken van de garantie en voor 12 extra maanden zal aan de aankoper behoren het bestaan van een non-conformiteit tijdens de levering te bewijzen. De aangeboden garantie dekt de schade niet die door een afwijkend of foutief gebruik veroorzaakt wordt of door een oorzaak veroorzaakt die niets te maken heeft met de natuurlijke kwaliteiten van de producten.  De opzegging van non-conformiteit zal binnen 2 maanden na de vaststelling gebeuren, op straffe van vervaltermijn.

 

 1.     Terugtrekkingsrecht

 

De klant beschikt over een termijn van 14 werkdagen om terug te trekken vanaf de dag van de levering in overeenkomst met de bepaling van Titel VI van de Belgische wetgeving van economisch recht.

TECHNOLEASE bvba verplicht zich de klant de gestorte bedragen binnen 14 dagen terug te betalen, leveringskosten inbegrepen.

Geen terugbetaling zal worden uitgevoerd als de goederen niet binnen 14 dagen in hun oorspronkelijke staat (geen wijziging van het product) worden teruggestuurd. Ze kunnen niet gebruikt zijn en moeten in uitstekende staat zijn.

Opdat TECHNOLEASE bvba de retours kan volgen, moet de aankoper die een product per post dankzij zijn terugtrekkingrecht terugstuurt, absoluut het pakket per BPACK of aangetekende brief terugsturen.

De leveringskosten zijn ten laste van de aankoper.

 

 1.     Overmacht

 

Alle omstandigheden onafhankelijk van de wil van de partijen en die de uitvoering van de normale voorwaarden van hun plichten verhinderen, zijn beschouwd als vrijstellingsvoorwaarde van de plichten van de partijen en veroorzaken hun opschorting voor de hele duur.

De partij die een overmacht inroept, moet onmiddellijk de andere partij verwittigen van het bestaan van de overmacht.

Zullen beschouwd worden als overmacht: alle dwingende feiten of omstandigheden, buiten de partijen, onvoorspelbaar, onvermijdelijk en onafhankelijk van de wil van de partijen en die niet door hen zullen kunnen worden verhinderd, ondanks alle mogelijke inspanningen.

Naast de gevallen die door de jurisprudentie gewoonlijk herkend worden, worden als overmacht of onvoorziene omstandigheden beschouwd: het blokkeren van vervoermiddelen of van levering, aardbevingen, branden, storm, overstromingen, bliksem, de stilstand van de telecommunicatienetwerken of moeilijkheden die specifiek voor externe communicatienetwerken van de klanten zijn, “faits du Prince”. Deze omstandigheden gelden als de normale uitvoering van de verplichtingen verhinderd wordt.

De partijen zullen de impact van de gebeurtenis met elkaar onderzoeken en komen overeen onder welke voorwaarden het contract zal worden voortgezet. Indien de overmacht langer dan drie maanden is, kan deze voorwaarden door de benadeelde partij worden beëindigd.

 

 

 

 1.     Afsluiten van het contract - Bescherming van persoonlijke gegevens

 

Krachtens de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven, hebt u het recht toegang tot uw persoonlijke gegevens te hebben en ze te kunnen wijzigen. Bovendien hebt u het recht, zonder kosten, u tegen het gebruik van uw gegevens tot commerciële of promotionele doeleinde verzetten. Daarvoor zal een gewoon handgetekend en gedateerd verzoek aangevraagd worden.

 

 1.     Archieven

 

TECHNOLEASE bvba zal de bestelbonnen en de facturen archiveren op een bedrijfszekere en duurzame ondersteuning die een nauwkeurige kopij is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De gecomputeriseerde registers van TECHNOLEASE zullen door de partijen als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transactie tussen de partijen beschouwd worden.

 

 1.     Intellectueel eigendom

 

Alle elementen op de site van TECHNOLEASE bvba zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van TECHNOLEASE bvba.

Niemand heet het recht om een deel van de site te reproduceren, gebruiken of exploiteren. De gehele of gedeeltelijke reproductie is streng verboden.

 

 1.     Het niet-opzeggen

 

Behalve als het expliciet in een bepaling binnen deze algemene voorwaarden of binnen een ander document overeengekomen is, zou het feit dat de ene partij zich niet op een schending aan alle verplichtingen in deze algemene verkoopsvoorwaarden laat voorstaan, kan in de toekomst worden geïnterpreteerd als een afzien van de verplichting.

 

 1.     Toepasselijk recht - bevoegdheid

 

Het online verkoopsverdrag, met deze algemene verkoopsvoorwaarden, wordt onderworpen aan het Belgische recht en aan de Europese wetgeving die direct op het Belgische recht van toepassing is. In geval van geschil betreffende de verschillen tussen de partijen over de interpretatie en / of uitvoering van het verdrag, en in afwezigheid van een minnelijke schikking, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Luik (België), Kanton van Verviers bevoegd en wordt door TECHNOLEASE bvba gekozen.

 

 1.     Algemeenheden, duur en toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van kracht tijdens het hele bestaan van de site. TECHNOLEASE bvba behoudt zich echter het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig en punctueel te wijzigen. Deze gewijzigde algemene voorwaarden zullen in dat geval van toepassing voor alle nieuwe transactie zijn vanaf het moment dat de nieuwe versie online is.

Het Verdrag tussen de partijen, inbegrepen deze verkoopsvoorwaarden, zou niet gewijzigd worden, behalve als een schriftelijk akkoord door de partijen is gewenst. Ieder punt van het Verdrag, van alle amendement, addendum of van alle andere overeenkomsten zal van toepassing zijn. Tenzij het anders schriftelijk is besloten nadat de bestelling deugdelijk bevestigd wordt. Het verdrag vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen, vervangt dus alle mondelinge en/of geschreven vorige overeenkomsten. De partijen bevestigen dat ze te goeder trouw bij het sluiten van het Verdrag hebben gehandeld en zeggen dat ze hetzelfde principe in de uitvoering ervan willen volgen. Indien een bepaling van het Verdrag, inbegrepen deze algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt verklaard, zou het de geldigheid van de anderen bepalingen niet aan de wankelen brengen. De partijen zijn verplicht, voor zover mogelijk, op basis van hun loyaliteit en overtuiging, eventueel de bepalingen die ongeldig worden verklaard, te vervangen door een gelijkwaardige bepaling die aan de algemene geest van het verdrag en aan de inbegrepen voorwaarden beantwoordt.

De bewoordingen van de gebruikte titels en ondertitels beperken helemaal niet de strekking van het verdrag.

 

if (ViewBag.CultureName == "fr" && DateTime.Now <= new DateTime(2020,03,13)) { }